TEENUSED

 

STRATEEGILINE KOMMUNIKATSIOON

Kommunikatsioonistrateegiad | Mainekujundus  | Sõnumiloome | Uuringud ja auditid |Turunduskommunikatsioon | Sisekommunikatsioon | Kriisikommunikatsioon | Meediasuhted | Meediatreeningud | Ühiskondlik dialoog | Ürituste kommunikatsioon | Sotsiaalmeediakanalite strateegia, sõnumiloome ja haldamine | Raha kaasamise ja investorsuhete kommunikatsioon | Kampaaniad | Sponsorlussuhted

Läbimõeldud kommunikatsioon aitab organisatsioonidel rääkida oma lugu ja jõuda nii lähemale seatud eesmärkidele. Kommunikatsiooninõustaja töö on sobiva kommunikatsioonimudeli ehk strateegialoomine, mis arvestab kõigi oluliste osapooltega nii organisatsiooni sees kui väljaspool.

 

Meediasuhted hõlmavad meediaanalüüse, pressiürituste korraldamist, jooksvat meediamonitooringut (sh oluliste teemade tuvastamist ja ideede pakkumist dialoogi sekkumiseks), teema- ja intervjuupakkumisi, variautorlust, sõnumiloomet, kõneisikute ettevalmistust, pressiteadete kirjutamist ja levitamist.

 

Turunduskommunikatsioonikeskmes on toote, teenuse või ürituse jaoks oluliste sihtrühmadega suhtlemine, et aidata ettevõttel erinevates valdkondades seatud eesmärke saavutada.  Enamasti hõlmab edukas turunduskommunikatsiooni strateegia elemente nii kommunikatsiooni strateegilisest ja taktikalisest planeerimisest kui makstud reklaamtegevusi erinevates organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks sobivates kanalites.

 

Kriiskommunikatsiooni järele tuntakse vajadust reeglina siis, kui organisatsioon satub ootamatult keerulisse olukorda, mis ohustab head mainet. Kriisi ajal aitavad meeskonnatöö, kiire, täpne ja järjepidev kommunikatsioon, aga kõige enam valmisolek. 

 

Sisekommunikatsiooniga luuakse tööandja ja töötajate vahelist ühtekuuluvustunnet ja tugevdatakse töötajaskonna emotsionaalset lojaalsust. Samuti aitab tõhus sisekommunikatsioon kaasa äritulemuste parandamisele - mida paremini mõistavad töötajad oma panuse seotust organisatsiooni tulemustega, seda lihtsam on nende motivatsiooni hoida ja tõsta. Tõhus sisekommunikatsioon aitab luua turvalise keskkonna, kus töötajad mõistavad oma väärtust tööandja jaoks. 

 

Uuringud võimaldavad mõista, mida erinevad inimgrupid organisatsioonilt ootavad ja kuidas neile ootustele vastata. Uuringud pole kommunikatsioonivahend omaette, vaid tööriist, mis aitab täpsemat sisu luua sinna, kus seda parajasti vaja on. Selleks võivad näiteks olla hetkeolukorra, arvamuse või vajaduse kaardistamine, tulemuse hindamine või harjumuste mõistmine.

 

Raha kaasamine ja investorsuhted. Erinevad tehingud nagu ühinemised, börsile minekud või kapitali kaasamised on alati kõrgendatud avalikkuse ja meedia tähelepanu all. Omanike väärtuse kasv algab heast kommunikatsioonist. Me aitame teil selgitada oma lugu, ehitame kommunikatsioonimudeli ning loome vajalikud suhted võtmeisikutega – investorite, analüütikute, regulaatorite ja meediaga. Aitame koostada selgelt arusaadavaid raporteid ning selgitada keerulisi numbreid lihtsas keeles.

VALITSUSSUHTED & LOBITEGEVUS

Tegevuskeskkonna (riski)analüüs | Poliitikate  ja regulatsioonide monitooring | Avaliku arvamuse kujundamine | Uutele turgudele sisenemine | Valitsussuhete tegevusplaan | Valitsussuhted Eestis, Brüsselis ja teistes Põhjamaades | Kogukondlikud suhted Euroopa Liidu suhted | Läbipaistva lobitegevuse koolitused

Ärikeskkonda mõjutavad poliitilised otsused. See on ettevõtjate igapäevane reaalsus.  Läbimõeldud valitsussuhted ning planeeritud lobitegevus aitavad kaasa sellele, et poliitilised otsused ja ettevõtte huvid oleksid mõistlikus tasakaalus. Organisatsioonid, kes soovivad, et nende arvamusega arvestataks, peavad otsustajatega suhtlema järjepidevalt ning olema pidevalt dialoogis kogukondadega, keda nende tegevus puudutab.

 

Meie teenuste pagasis on poliitilise otsustusprotsessi pidev monitoorimine ning oma klientide huvide esindamine selles. Pakume tuge nii Euroopa Liidu kui siseriikliku seadusandluse kõikidel tasanditel: kohalikul, regionaalsel ja riiklikul. Tänu meie partnerite varasemale poliitilisele kogemusele on meie meeskonnal  Eestis kõige mõjusam kontaktivõrgustik ning oma Brüsseli büroo abiga suudame pakkuda tulemuslikku teenust ka Euroopa Liidu tasandil ja teistes Põhjamaades.

 

Kui teie äri on täna Eestis ja soovite siseneda mõnele teisele Põhjala turule või vastupidi, oleme me sobiv partner selleks vajaliku strateegia loomisel tänu oma Põhjala päritolule. Aitame määratleda siht- ja sidusrühmad, mõista kohalikku ärikultuuri, ühiskondlikke väärtusi, regulatsioone jpm.

MUUTUSTE- JA ARENGUNÕUSTAMINE

Muutuste nõustamine ja elluviimistugi | Organisatsioonidisain | Väärtuste arendus ja elluviimine | Strateegiaprotsess ja strateegia väljatöötamine | Klienditeekonna ja -kogemuse disain

Hästi juhitud muutuse eelduseks on selge eesmärk, riske arvestav plaan ning selle läbi mõeldud elluviimine. Ükski muutus ei sünni üleöö, mistõttu on järjepidevus kommunikatsioonis üheks edu nurgakiviks. Kriitilise tähtsusega on ka õigete võtmeisikute valik, kes aitavad muutust ellu viia ning kõigi muutusest mõjutatud osapoolte kaasamine kogu teekonna vältel. 

 

Oluline on ühine arusaam sellest, mida, miks, kuidas ja mille jaoks igapäevaselt tehakse ning millised on need väärtused, mis kõiki meeskonna liikmeid ühiste eesmärkide poole liikumisel tagant tõukavad. 

Muutused saavad olla edukad vaid siis, kui inimesed nende keskel saavad aru, miks muutusi vaja on ja kuhu need peavad viima. Seega on kriitilise tähtsusega  nii võimalus ise kaasa luua muutuste ettevalmistamises kui ka läbimõeldud sisekommunikatsioon, et luua keskkond, kus iga inimene teab ja tunneb, et on oluline osa ettevõttest või organisatsioonist.

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Organisatsiooni diagnostika | Huvigruppide kaardistamine | Sotsiaalse- ja keskkonnaalase mõju analüüs | Väärtuste defineerimine | Eesmärkide ja mõõdikute seadmine | Kestliku arengu eesmärkide sidumine ettevõtte eesmärkidega | CSR strateegia ja selle integreerimine ärieesmärkidega |  Aruandlus ja raporteerimine | CSR strateegia sise- ja väliskommunikatsioon | Juhtide, töötajate ja koostööpartnerite koolitamine | Vastutustundliku töökeskkonna kujundamine | Väärtuste kommunikatsioon tänastele ja uutele töötajatele | Tööandja maine kujundamine

Vastutustundlik ettevõtlus, paljude jaoks tuntud kui CSR (Corporate Social Responsibility) on organisatsiooni majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse mõõtme loomulik ja vabatahtlik lõimimine igapäevategevusse, juhtimisse ja strateegiasse. 

 

Peamiseks põhjuseks, miks ettevõte peaks oma tegevuses vastutustundlikkust ilmutama, on äriedu kindlustamine tulevikuks. Ideaalis peaksid ettevõtja pingutusi toetama konkreetsed teod ja ärimudel, mille eesmärk on vähendada ettevõtte negatiivset ja suurendada positiivset mõju inimestele, keskkonnale ja ühiskonnale laiemalt. 

 

Vastutustundlikkuse pikaajaline kasu ettevõtetele on ilmne - seda nii ärikeskkonna osas kui kliendisuhete tasandil, tööandjana kui kogukonna liikmena ja tegutsejana oma füüsilises keskkonnas. Kõik need tasandid on olulised, et ettevõte saaks pikaajaliselt edukas olla.

 

Inimesed ei hooliks, kui olemasolevatest brändidest ¾ maailmast kaoks – seetõttu on üha olulisem paista silma ja eristuda sellega, mis on lisaks ilmsele tarbimisväärtusele teenuse või toote lisandväärtus. Miks te olemas olete? Miks teid ühiskonnas laiemalt vaja on? Millega te ühiskonda panustate?  Üha enam tehakse ka tööandja valik esmalt väärtustest ja mitte motivatsioonipaketist lähtuvalt. Seetõttu peab ettevõtete ühiskondlik aktiivsus olema väärtuspõhine, eesmärgistatud ja avalik.

TÖÖANDJA MAINE

Turuolukorra ja konkurentsisituatsiooni kaardistamine | Tööandja maine strateegia kujundamine | Huvigruppide ja koostööpartnerite kaardistamine | Töötajate järelkasvu loomise alane nõustamine | Kampaaniad 

Eesti tööturg on erakordselt konkurentsitihe ja tööjõunappus jõuab ülepäeviti ajalehtede pealkirjadesse. Töötajad on aina valivamad ja nende eelistuste mõistmine sageli üpris keerukas. Tööandja maine on muutumas aina olulisemaks valuutaks. Samal ajal on aina keerukam pildile pääseda. 

Kõik see tähendab, et tööandja mainega tegelemine saab olla edukas vaid siis, kui see haagib ettevõtte väärtuste ja pikaajalise visiooniga ning on järjepidev. Aitame teil selgeks mõelda, kuidas ennast tööandjana positsioneerida ja esitleda, kellest võiks tööjõu leidmisel tuge olla ja kuidas teha koostööd, kust ja kuidas leida järelkasvu. Samuti saame olla abiks olukordades, kus tööjõudu on vaja leida kiiresti.

PRODUKTSIOON

Videoproduktsioon | Fotografeerimine | Graafiline disain | Kommunikatsioonikanalite arendus | Digitaalsed kommunikatsioonivahendid | Brändi lansseerimisüritused | Kliendi- ja meeskonnaüritused | Konverentside korraldus | Sotsiaalmeedia kanalite sisuloome ja -haldus

Vahel on oluline jutustada lugu või demonstreerida muljet ning pelgast sõnumi edastamisest jääb väheks. Kui pole ruumi sõnadele, siis aitavad pildid – nii seisvad kui liikuvad. Asjata ei öelda, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna: tuhandesõnaline tekstidokument sisaldab 360 kilobaiti, kuid kvaliteetne foto 10 000 kilobaiti. Kui jõuame järelduseni, et audiovisuaalsed lahendused on osa Sinu organisatsiooni kommunikatsioonistrateegiast, siis aitame need lood sobivasse vormi valada. 

 

Kommunikatsioonikanalite arendus tähendab organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni jaoks vajalike kanalite ja nende sisu planeerimist ja ülesehitust vastavalt eesmärkidele ja vajadustele. See tähendab nii kanali strateegiat, sõnumiseadet kui ka sõnumite võimenduseks sobiva vormi leidmist.

 

Kliendi- ja meeskonnaüritused või uute brändide lansseerimine pole pelgalt korraldamine, vaid ka elamuse loomine, mis aitab kujundada organisatsiooni mainet ja ehitada brändi.Korraldame tipptasemel elamussündmusi riigiasutustele, ettevõtetele ja kogukondadele.